Privacy statement

De Graauw Legal - https://vaststellingsovereenkomst.info

versie mei 2018

Algemeen


In dit privacy statment (hierna te noemen 'dit Statement') van De Graauw Legal (hierna te noemen ‘DGL’, 'wij' of 'ons'), ingeschreven onder KvK nummer 28108604 en kantoorhoudende in Leiden aan het adres Schipholweg 103 (2316XC), wordt informatie verstrekt over hoe, wanneer en waarom DGL persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. 


Dit Statement is van toepassing op alle interacties met DGL, waaronder begrepen persoonlijk contact, telefonisch contact, contact per e-mail, of contact via één van de websites van DGL dan wel gebruik van één van de websites van DGL, dan wel interactie anderszins (hierna: 'interacties met DGL'). Onder websites van DGL dienen in ieder geval begrepen te worden https://vaststellingsovereenkomst.info, www.degraauw.com, www.opstaandevoetontslagen.nl en www.mijnsociaalplan.nl (hierna ook te noemen: 'onze websites').


Gebruik van persoonsgegevens


DGL verzamelt (persoons)gegevens op verschillende manieren. Dit vindt plaats wanneer contact met DGL opgenomen wordt, bijvoorbeeld per e-mail, per telefoon waaronder tevens begrepen via ons telefoonnummer 0800 - 777 8 999, of via (een contactformulier of upload op) onze websites. DGL ontvangt eveneens (persoons)gegevens wanneer onze diensten, te weten juridische dienstverlening, uitgevoerd worden.   


(Persoons)gegevens die mogelijk verzameld kunnen worden omvatten naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, locatiegegevens, overige persoonsgegevens die actief verschaft worden waaronder begrepen informatie in het kader van jouw dienstverband en gegevens over jouw gebruik van onze websites. 


Waarvoor worden persoonsgegevens gebruikt


A. Gebruikers van onze websites

DGL kan (persoons)gegevens gebruiken om je op de hoogte te brengen van onze activiteiten en dienstverlening, om inzicht te krijgen in het gebruik van onze websites en om adequaat te kunnen reageren op jouw verzoeken, vragen of contactformulieren.


B. Cliënten

DGL kan (persoons)gegevens gebruiken om onze dienstverlening naar behoren te kunnen verrichten, op de hoogte te zijn van de hiervoor benodigde gegevens en contact met je te kunnen onderhouden.


C. Debiteuren

DGL kan (persoons)gegevens gebruiken om het factureringsproces naar behoren te kunnen laten verlopen, voor zover afgesproken is dat er gefactureerd wordt.


Grondslag


DGL verwerkt (persoons)gegevens die vrijwillig worden verschaft. Wanneer je ons bepaalde (persoons)gegevens niet wilt verstrekken, staat dat je altijd vrij. Het kan wel zijn dat het niet verschaffen van (persoons)gegevens van invloed is op de wijze waarop DGL eventuele vragen of verzoeken kan beantwoorden of diensten kan verlenen. 


Wanneer DGL persoonsgegevens verwerkt, dan is dat om de werkzaamheden naar behoren te kunnen verlenen. Voor adequate beantwoording van jouw vragen aan DGL en voor adequate dienstverlening kan het verstrekken van (persoons)gegevens noodzakelijk zijn. Verzameling van (persoons)gegevens kan nodig zijn om als gemachtigde voor je op te kunnen treden. 


Derde partijen


Bij interacties met DGL kunnen bepaalde (persoons)gegevens met derde partijen gedeeld worden. Hierbij moet gedacht worden aan bedrijven of personen die de dienstverlening van DGL ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn de door DGL ingeschakelde telefonist(e) die jij mogelijk zelf vrijwillig jouw naam en telefoonnummer en jouw eventuele vraag doorgegeven hebt voor een terugbelverzoek, of de boekhouder die de administratie verzorgt voor DGL en die in geval van een nota adresgegevens kan zien. DGL hecht waarde aan jouw privacy en beperkt dit zoveel mogelijk. Met bedrijven of personen die de dienstverlening van DGL ondersteunen heeft DGL afgesproken dat zij eenzelfde hoog niveau van privacy en vertrouwelijkheid betrachten.


DGL verschaft zonder jouw uitdrukkelijke toestemming geen vertrouwelijke informatie aan derden. DGL verkoopt geen (persoons)gegevens die je verschaft kunt hebben aan derde partijen.


Wanneer je op onze websites een link aanklikt naar een externe website, verlaat je onze website. Dit Statement is niet van toepassing op dergelijke externe websites en DGL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van die websites. 


Bewaren gegevens


DGL bewaart jouw (persoons)gegevens, voor zover uit de wet of anderszins geen andere termijn voortvloeit, voor de periode die nodig is om de doelstellingen die in dit Statement genoemd zijn te verwezenlijken. Dit kan tot gevolg hebben dat (persoons)gegevens na beëindiging van jouw relatie met DGL of jouw interactie met DGL nog enige tijd bewaard worden, bijvoorbeeld voor bedrijfsadministratieve redenen. Daarna kan DLS beslissen de gegevens op een gepaste en veilige manier te verwijderen. Wanneer je wilt dat DGL jouw (persoons)gegevens, of een specifiek deel daarvan, verwijdert dan zal DGL daaraan waar mogelijk meewerken. Een verzoek hiertoe kun je indienen per e-mail [email protected]. Hetzelfde geldt wanneer je vragen hebt over de (persoons)gegevens die DGL mogelijk van jou bewaard heeft.


Beveiliging van jouw persoonsgegevens


DGL heeft passende maatregelen genomen om zoveel mogelijk te waarborgen dat jouw (persoons)gegevens beschermd zijn tegen onrechtmatig gebruik, misbruik of verlies. Hierbij kan gedacht worden aan als adequaat te beschouwen softwarematige bescherming van de gebruikte computersystemen en aan op als adequaat te beschouwen wijze afsluiten van de bedrijfslocatie(s) waar fysieke gegevens aanwezig kunnen zijn. Als je vragen hierover hebt of aanwijzingen van mogelijk misbruik hebt, neem dan alsjeblieft contact op via [email protected].


Jouw invloed op de verwerkte (persoons)gegevens


Je kunt de volgende rechten uitoefenen ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je hier gebruik van wilt maken, stuur dan een onderbouwde e-mail naar [email protected] DGL beoordeelt vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen drie weken, of er inderdaad aan jouw verzoek voldaan kan worden en probeert waar mogelijk medewerking te verlenen.


A. Recht op inzage

Je hebt recht op inzage in de (persoons)gegevens die DGL van jou gebruikt en hoe die gebruikt worden.


B. Recht op correctie

Als bepaalde (persoons)gegevens die DGL van jou gebruikt niet juist zijn, dan heb je onder omstandigheden recht op aanpassing hiervan.


C. Recht op verwijdering

Je hebt onder omstandigheden recht op verwijdering van jouw (persoons)gegevens als je hierom vraagt, bijvoorbeeld wanneer behoud van jouw gegevens niet meer nodig is om aan de doelstellingen van dit Statement te kunnen voldoen.


D. Recht op beëindiging gebruik

Je kunt ons vragen het gebruik van jouw (persoons)gegevens al dan niet tijdelijk stop te zetten als je meent dat dit niet meer nodig is of de persoonsgegevens onjuist zijn.


E. Recht op bezwaar 

Als DGL meent jouw (persoons)gegevens te moeten verwerken, wegens een rechtmatige grondslag daartoe, maar jij bent het daar niet mee eens, dan het je het recht om hier bezwaar tegen te maken. Het kan voorkomen dat DGL dan geen adequate dienstverlening meer aan je kan verlenen.


F. Recht op overdracht gegevens

Onder omstandigheden heb je recht op overdracht van jouw (persoons)gegevens aan een derde door jou te benoemen partij.


G. Recht op intrekking toestemming

Voor zover jij vrijwillig toestemming hebt verleend om bepaalde (persoons)gegevens te verwerken, heb je het recht die toestemming in te trekken. Vanaf het moment van intrekking van de toestemming zal DGL op die grond geen gebruik meer maken van deze (persoons)gegevens.


Slotopmerkingen


Wanneer DGL een inbreuk op dit Statement waarneemt waar jouw (persoons)gegevens door getroffen worden en die ernstige nadelige gevolgen kan hebben, word je voor zover redelijkerwijze mogelijk geïnformeerd wanneer je als betrokkene kunt worden vastgesteld.


Als je vragen, opmerkingen of een klacht hebt over het gebruik van (persoons)gegevens door DGL, stuur dan alsjeblieft een e-mail naar [email protected]. Als je niet kunt of wilt e-mailen, dan kun je bellen met nummer 071-524 9281 of een brief sturen naar De Graauw Legal, Schipholweg 103, 2316XC Leiden. DGL zal proberen hier zo spoedig mogelijk adequaat op te reageren. Als je meent dat jouw vraag, opmerking of klacht niet naar behoren wordt behandeld, of als je meent dat jouw rechten geschonden worden, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (+31-70-8888 500, of www.autoriteitpersoonsgegevens.nl )