Algemene voorwaarden

De Graauw Legal Services - https://vaststellingsovereenkomst.info

versie juli 2022

Algemeen

Art. 1

De Graauw Legal Services (hierna te noemen ‘DGLS’ of 'De Graauw Legal'), ingeschreven onder KvK nummer 28108604 verricht zijn werkzaamheden uitsluitend op basis van deze algemene voorwaarden. Afwijking ten gunste van opdrachtgever van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien dit schriftelijk is overeengekomen. Op alle activiteiten van DGLS is het privacy statement van DGLS van toepassing.


Voorwaarden van de opdrachtgever zelf worden niet aanvaard.


Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van degenen die werkzaam zijn voor DGLS (‘derde dienstverleners’).


Anderen dan de opdrachtgever of diens onderneming hebben geen recht op de overeengekomen diensten. De diensten zijn uitsluitend voor de opdrachtgever zelf bestemd.


Opdrachtgever is de partij die aan DGLS of aan genoemde derde dienstverlener een opdracht heeft gegeven tot het verrichten van juridische diensten, welke opdracht bovendien door DGLS dient te zijn aanvaard.


Het staat DGLS vrij om een opdracht niet te aanvaarden. DGLS is ter zake het niet aanvaarden van een opdracht geen verantwoording of mededeling van de reden verschuldigd.


Derden

Art. 2

Het staat DGLS vrij om ter uitvoering van de opdracht derden in te schakelen wanneer dat een positieve bijdrage kan leveren aan de uitvoering van de opdracht. DGLS treedt over de inschakeling van derden van tevoren in overleg met opdrachtgever.


Het is DGLS door opdrachtgever toegestaan om de overeengekomen diensten (mede) te laten verrichten door zijdens DGLS geselecteerde vakbekwame derden.


DGLS is door opdrachtgever gemachtigd om algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.


Iedere aansprakelijkheid van DGLS voor tekortkomingen van derden is uitdrukkelijk uitgesloten.


De opdrachtgever vrijwaart DGLS tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de verrichte werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de zijde van DGLS.


Informatievoorziening

Art. 3

Op verzoek dient iedere opdrachtgever zich te legitimeren en in het geval van bedrijven een afschrift van zijn inschrijving in het handelsregister te verstrekken. Voldoet opdrachtgever niet aan het laatste verzoek dan is hij persoonlijk hoofdelijk verbonden jegens DGLS.


Opdrachtgever dient alle informatie, gegevens, documenten en bewijsstukken te verstrekken die DGLS behoeft voor een goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens en zal geen onjuiste voorstelling van zaken geven of informatie verzwijgen.


Wanneer opdrachtgever opzettelijk essentiële onjuiste informatief heeft verschaft of essentiële informatie heeft verzwegen die redelijkerwijze van invloed kan zijn geweest op de in voorkomend geval door DGLS aangeboden voorwaarden van resultaatafhankelijke behandeling, is DGLS gerechtigd om, in afwijking van de overeengekomen resultaatafhankelijke voorwaarden, te declareren op niet-resultaatafhankelijke uurloonbasis conform artikel 6.1 van deze algemene voorwaarden.


Opdrachtgever doet DGLS onverwijld berichten van ontwikkelingen toekomen die benodigd zijn voor het naar behoren kunnen vervullen van de dienstverlening.


Aansprakelijkheid

Art. 4

Iedere aansprakelijkheid van DGLS is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door DGLS gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat DGLS van de opdrachtgever ontving voor de op dat geval betrekking hebbende dienstverlening.


DGLS is nimmer gehouden tot vergoeding van iedere andere vorm van schade, uit welke hoofde dan ook, daaronder onder andere begrepen: gevolgschade, opportunity costs waaronder gederfde inkomsten uit arbeidsovereenkomst of uitkering of pensioen, gederfde winst en gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


Opdrachtgever stemt ermee in dat DGLS gebruik maakt van communicatiemiddelen zoals (mobiele) telefoon, e-mail en fax en dat DGLS gegevens van opdrachtgever in bezit heeft. DGLS bewaakt zoveel mogelijk de privacy van opdrachtgever en behandelt gegevens en informatie vertrouwelijk, maar sluit alle eventuele aansprakelijk uit voor onrechtmatige inbreuk daarop door derden op welke wijze dan ook, daaronder in ieder geval begrepen diefstal.


Klachttermijn

Art. 5

Opdrachtgever dient zich na ontdekking van een tekortkoming, op straffe van verval van zijn recht jegens DGLS, met bekwame spoed, maar in ieder geval binnen een maand, schriftelijk tot DGLS te vervoegen met een beroep op de vermeende geconstateerde tekortkoming.


Alle rechtsvorderingen van opdrachtgever jegens DGLS vervallen in ieder geval na verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.


Betalingen

Art. 6

Tenzij anders is overeengekomen, wordt het honorarium berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door DGLS vastgestelde uurtarief. DGLS heeft het recht het uurtarief periodiek te wijzigen. Het uurtarief bedraagt per prijspeil juli 2022: € 225,- exclusief 21% btw. In zaken met een groter belang dan € 10.000,- bruto waarin werkgever kosten voor haar rekening neemt, wordt een tarief gehanteerd van € 250,- exclusief 21% btw.


Er kan aan werknemers en natuurlijke personen, voor zover zij niet voor vergoeding of compensatie van de kosten door de werkgever dan wel een rechtspersoon die tot fiscale aftrek van kosten gerechtigd is, naar eigen inzicht van DGLS een werknemerstarief aangeboden worden van € 200,-  inclusief 21% btw in zaken met een groter belang dan € 10.000,- of een werknemers kortingstarief van € 180,- inclusief 21% btw in zaken met een kleiner belang dan € 10.000,-. DGLS is niet gehouden deze kortingstarieven aan te bieden.


Voor spoedeisende werkzaamheden welke op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever binnen 48 uur dienen te worden verricht, geldt een spoedtoeslag van 25%. 


Indien door opdrachtgever gemaakte juridische kosten door een derde partij, zoals de werkgever, rechtstreeks worden vergoed aan DGLS, zal het door deze derde partij aan DGLS betaalde bedrag in mindering gebracht worden op hetgeen opdrachtgever aan DGLS verschuldigd is, voor zover daartoe een positief door opdrachtgever aan DGLS betaald of nog te betalen saldo is. Daarbij geldt dat hetgeen de derde partij aan DGLS voldoet gecompenseerd zal worden aan de hand van het bovengenoemde reguliere tarief; het kortingstarief wordt niet toegepast op deze compensatie, ook niet wanneer voor betalingen door de opdrachtgever zelf wel het kortingstarief is afgesproken.


Indien door opdrachtgever gemaakte juridische kosten door een derde partij, zoals de werkgever, gecompenseerd worden door betaling aan opdrachtgever zelf van een te declareren nota van DGLS, zal DGLS daarvoor het reguliere tarief toepassen. Het kortingstarief  wordt niet toegepast op deze compensatie, ook niet wanneer voor betalingen door de opdrachtgever zelf wel het kortingstarief is afgesproken.


Wanneer bij opdrachten ter advisering en onderhandeling over vaststellingsovereenkomsten en beëindigingen van arbeidsovereenkomsten is overeengekomen dat de juridische kosten meegenomen worden in de onderhandeling ten laste van de werkgever van opdrachtgever, is het uurtarief niet van toepassing wanneer dat uitdrukkelijk schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) is afgesproken, behoudens de situatie waarin beëindiging van de opdracht door opdrachtgever plaatsheeft alvorens de opdracht is afgerond, om redenen welke DGLS in redelijkheid niet zijn aan te rekenen. In dat laatste geval is het reguliere uurtarief van toepassing.


Indien bij opdrachten ter advisering en onderhandeling over vaststellingsovereenkomsten en beëindigingen van arbeidsovereenkomsten aanvankelijk geen minnelijke regeling met betaling van juridische kosten door de werkgever van opdrachtgever wordt bereikt waardoor alsdan geen kosten door DGLS berekend worden, maar later volgt alsnog gehoudenheid tot betaling van juridische kosten door de werkgever van opdrachtgever middels een gerechtelijke veroordeling daartoe of middels een later (alsnog) door opdrachtgever met de werkgever gesloten minnelijke regeling waarin een vergoeding voor juridische kosten is opgenomen, wordt dit geacht ten goede te komen aan DGLS en is opdrachtgever gehouden medewerking te verlenen opdat dit geëffectueerd wordt. Een en ander komt onverminderd aan DGLS ten goede indien opdrachtgever later een andere jurist of gemachtigde heeft ingeschakeld. Indien opdrachtgever weigert om voornoemde medewerking te verschaffen is hij zelf aansprakelijk ter zake de betreffende kosten.


DGLS werkt op basis van betaling bij voorschot in welk kader opdrachtgever een voorschotnota zal ontvangen. Wanneer een voorschot is verbruikt, volgt een nieuwe voorschotnota. De werkzaamheden worden verricht na ontvangst van betaling of betalingsbewijs. Wanneer de opdracht is afgerond en er zijn minder uren gewerkt dan er bij voorschot voldaan zijn, dan wordt het saldo zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand, terugbetaald aan opdrachtgever die daarvan tevens een creditnota zal ontvangen.


Indien een declaratie is gebaseerd op gewerkte uren maal het overeengekomen uurtarief, dan strekt de urenspecificatie van DGLS tot bewijs van de aan de zaak bestede tijd. Er wordt gedeclareerd in eenheden van 6 minuten.


Indien een indicatie of schatting wordt gemaakt van eventuele kosten, dient dit uitsluitend om de opdrachtgever in staat te stellen een afweging te maken van de met de zaak gemoeide belangen. Aan een dergelijke indicatie of schatting kan opdrachtgever geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een overschrijding van geschatte te besteden tijd van meer dan 2 uur wordt overleg gevoerd met opdrachtgever. Bij een overschrijding van geschatte te besteden tijd van meer dan 33% wordt eveneens overleg gevoerd met opdrachtgever.


Over alle werkzaamheden is bovenop het uurtarief omzetbelasting (BTW) verschuldigd. Alle bedragen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, exclusief omzetbelasting (BTW). Het verschuldigde percentage btw bedraagt (peil januari 2022) 21%.


Bijkomende kosten, gemaakt in verband met behoorlijke uitvoering van de opdracht, worden van tevoren met opdrachtgever besproken en worden, als dat is afgesproken, bovenop het uurtarief berekend.


Betaling van een declaratie veronderstelt acceptatie en goedkeuring van daarmee corresponderende werkzaamheden.


Betaling van de declaraties van DGLS dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Na deze termijn is DGLS gerechtigd een rente te berekenen van één procent per maand of gedeelte van een maand, over het niet betaalde bedrag. 


Eveneens is De Graauw Legal Services na verloop van deze termijn gerechtigd alle werkzaamheden voor deze opdrachtgever op te schorten. DGLS is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door deze opschorting.


Bij het uitblijven van betaling dertig dagen na factuurdatum is opdrachtgever aansprakelijk voor de buitengerechtelijke, alsmede de feitelijke gerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden geacht tenminste het bedrag te zijn dat geldt conform de staffel BIK.


Het is opdrachtgever niet toegestaan enige verrekening, korting of schuldvergelijking toe te passen, tenzij DGLS hiertoe uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.


Beëindiging van de opdracht

Art. 7

Behoudens gevallen die onmiddellijke beëindiging of opschorting behoeven, kan DGLS de opdracht in ieder geval in veertien dagen opzeggen. DGLS is terzake een beëindiging van opdracht niet aansprakelijk voor eventuele schade, daaronder tevens begrepen uit hoofde van wanprestatie of onrechtmatige daad.


Het staat DGLS immer vrij om de opdracht ter verdere behandeling door te verwijzen naar een vakbekwame derde. Indien opdrachtgever hiermee niet in wenst te stemmen, heeft DGLS het recht om de opdracht per direct te beëindigen.


Indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, te maken heeft met WSNP of loonbeslag, is DGLS gerechtigd de opdracht per direct te beëindigen wanneer opdrachtgever niet middels voorschotbetaling voldoende financiële zekerheid kan stellen.


Conversie

Art. 8

Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden vernietigbaar of nietig blijkt, treedt daarvoor in de plaats een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling.

Partijen treden bij toepasbaarheid van het eerste lid, indien nodig en op verzoek van één der partijen, in onderling overleg over de inhoud van de nieuwe bepaling. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden behouden bij toepasbaarheid van het eerste lid zoveel mogelijk onverminderd hun geldigheid.


Competentie

Art. 9

De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en DGLS wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.