Vaststellingsovereenkomst voorbeeld

Het onderstaande voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst is uitsluitend bedoeld om je te informeren en niet ter vervanging van juridisch advies. Wij helpen je graag!

vaststellingsovereenkomst voorbeeld

Fictieve modelovereenkomst / vaststellingsovereenkomst voorbeeld

versie van november 2020

Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden

(Klik hier voor een voorbeeld vaststellingsovereenkomst in het Engels)

De ondergetekenden:

Werkgever, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FINITO B.V., hierna ook te noemen ‘Finito’, gevestigd te Amsterdam aan het adres Laan van de Vrede 7 (1000 XY), rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur mevrouw A. van den Ende, en


Werknemer, de heer JOHANNES PETRUS DE GROOT, hierna ook te noemen ‘De Groot’, woonachtig te Amersfoort aan het adres Sokratesstraat 1 (3800 AA);


Hierna gezamenlijk te noemen ‘partijen’,


overwegende:

- Dat De Groot, geboren op 14 juli 1972, sinds 15 maart 2002 in dienst is bij Finito (althans diens rechtsvoorganger) op basis laatstelijk een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in de functie van medewerker aftersales tegen een bruto maandsalaris à € 2.500,- exclusief 8% vakantiegeld, 8,33% eindejaarsuitkering en emolumenten.


[kies één van de volgende twee bepalingen; de eerste bij bedrijfseconomische redenen, de tweede bij individuele ontslagredenen:]

- Dat Finito zich ten gevolge van negatieve ontwikkelingen binnen de branche genoodzaakt ziet organisatorische wijzigingen door te voeren en dat als een direct gevolg van deze bedrijfseconomische omstandigheden de functie van De Groot komt te vervallen.


- Dat zich tussen partijen een verschil van inzicht heeft ontwikkeld over de wijze waarop uitvoering aan de functie van De Groot dient te worden gegeven, ten gevolge waarvan een vruchtbare voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet meer mogelijk is. Tijdens gesprekken waarin partijen getracht hebben dit verschil van inzicht te overbruggen is duidelijk geworden dat de verschillen te groot zijn om tot een werkbare, aanvaardbare en voor partijen bevredigende oplossing te kunnen komen;


- Dat partijen gesprekken hebben gevoerd om te bezien of een alternatieve oplossing mogelijk is, doch dat deze alternatieve oplossing niet voorhanden is en ook niet op afzienbare termijn voorhanden zal zijn, evenmin na inzet van scholing.


- Dat daarom bij Finito de wens bestaat om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, waar De Groot zich aanvankelijk tegen heeft verzet, doch dat hij thans inziet dat er geen andere reële mogelijkheid meer bestaat.


- Dat beide partijen benadrukken dat De Groot geen verwijt treft ter zake deze omstandigheden en dat evenmin sprake is van een dringende reden.


- Dat De Groot niet ziek of arbeidsongeschikt is en geen sprake is van enig opzegverbod.


- Dat partijen hun wederzijdse rechten en verplichtingen schriftelijk wensen vast te leggen.


- Dat partijen deze vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 Burgerlijk Wetboek e.v. ter beëindiging of ter voorkoming van onzekerheid of geschil sluiten na ter zake juridisch te zijn geadviseerd en na zorgvuldig beraad. De Groot is in dit kader juridisch bijgestaan bijgestaan door De Graauw Legal.


zijn als volgt overeengekomen:


Artikel 1 - beëindiging met wederzijds goedvinden

1. Partijen beëindigen de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, op initiatief van werkgever, per 1 april 2021 (hierna: ‘de beëindigingsdatum’). Hierbij is rekening gehouden met de tussen partijen voor werkgever geldende (fictieve) opzegtermijn van vier maanden.


2. Indien met ingang van eerder dan de beëindigingsdatum, maar niet eerder dan 1 april 2020, door De Groot een dienstverband elders aanvaard wordt, eindigt de arbeidsovereenkomst in afwijking van artikel 1.1 per die eerdere datum van indiensttreding bij de nieuwe werkgever (hierna ‘de nieuwe beëindigingsdatum’) met wederzijds goedvinden. De Groot informeert Finito wanneer deze situatie zich voordoet. De helft van het resterende loon inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering over de periode gelegen tussen de nieuwe beëindigingsdatum en de beëindigingsdatum ex artikel 1.1 wordt alsdan aan de beëindigingsvergoeding toegevoegd. De loonbetalingsverplichting van werkgever eindigt dan per de nieuwe beëindigingsdatum. Waar in deze overeenkomst de beëindigingsdatum genoemd wordt, dient bij alsdan de ‘nieuwe beëindigingsdatum’ gelezen te worden. Alle overige voorwaarden van deze overeenkomst blijven in die situatie ongewijzigd van kracht. 


Artikel 2 – sociale zekerheid

Een eventuele fictieve opzegtermijn en overige risico’s in het kader van de sociale zekerheid komen voor rekening van De Groot.


Artikel 3 – betaling salaris onder vrijstelling van werk

Tot de beëindigingsdatum ontvangt De Groot het gebruikelijke salaris en de gebruikelijke emolumenten. Tot 1 januari2021 blijft De Groot zijn werkzaamheden, zoals gebruikelijk te doen is, verrichten en draagt hij zorg voor een adequate overdracht van werkzaamheden. Vanaf 1 januari 2021 tot de beëindigingsdatum wordt De Groot volledig vrijgesteld van werkzaamheden en de verplichting op het werk te verschijnen. Tijdens de periode van vrijstelling worden geen onkosten- en reiskostenvergoedingen meer uitgekeerd. Alle overige arbeidsvoorwaarden blijven onverminderd van kracht tijdens deze duur van de arbeidsovereenkomst voor zover niet schriftelijk anders is bepaald.


Artikel 4 – pensioen

Finito zal de pensioenafdracht tot de beëindigingsdatum op de gebruikelijke wijze blijven voldoen, waarna deze conform de wet afgewikkeld zal worden.


Artikel 5 – eindafrekening

Er vindt binnen een maand na de beëindigingsdatum een reguliere eindafrekening plaats, met uitkering van vakantiegeld en eindejaarsuitkering naar rato, alsmede het per 1 januari 2021 openstaande saldo vakantie en verlofuren. De over de periode van vrijstelling, van 1 januari 2021 tot de beëindigingsdatum, op te bouwen verlofuren worden genoten geacht, zodat het verlofsaldo na 1 januari 2021 niet meer wijzigt.


Artikel 6 – bedrijfseigendommen

De Groot zal eventuele nog in zijn bezit zijnde bedrijfseigendommen uiterlijk één dag voor de beëindigingsdatum in goede staat bij werkgever (doen) inleveren tegen deugdelijk bewijs van ontvangst.


Artikel 7– beëindigingsvergoeding

Finito zal aan De Groot in het kader van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst binnen een maand vanaf de beëindigingsdatum de transitievergoeding ex artikel 7:673 BW voldoen. Er zullen geen kosten ingehouden worden of verminderingen toegepast worden ten aanzien van deze vergoeding, waaronder tevens begrepen ter zake eventuele kosten in het kader van artikel 7:673 lid 6 BW.


Artikel 8– tekenstimulans/ afkoopsom

Finito zal aan De Groot in het kader van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst binnen een maand vanaf de beëindigingsdatum, onverminderd de vergoeding op grond van artikel 6 van deze overeenkomst, een aanvullende bruto beëindigingsvergoeding voldoen ten bedrage van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro), voor zover deze vaststellingsovereenkomst uiterlijk 15 november 2020 door De Groot ondertekend is en aan Finito is verschaft.


Artikel 9 – vergoeding van kosten voor rechtsbijstand

Finito zal kosten van De Groot voor arbeidsrechtelijke juridische ondersteuning in het kader van de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst voldoen tot een bedrag van maximaal € 950,- (zegge negenhonderdvijftig euro) exclusief btw, inclusief btw of andere toeslagen, voor zover de factuur rechtstreeks door Finito ontvangen wordt. Op de nota wordt aangegeven dat de werkzaamheden ten behoeve van de werknemer zijn verricht.


Artikel 10 - werk naar werk budget

Finito zal kosten van De Groot voor door hem te selecteren begeleiding ter zake employability, waaronder begrepen outplacement, loopbaanbegeleiding, coaching en/of cursus, voldoen tot een bedrag van € 2.500,- exclusief btw voor zover de factuur of facturen rechtstreeks en op haar naam gesteld door Finito ontvangen worden. De factuur of facturen dienen uiterlijk zes maanden na de beëindigingsdatum door Finito ontvangen te zijn. Deze kosten worden niet in minder gebracht op de transitie- of beëindigingsvergoeding.


Artikel 11 – geheimhouding en communicatie naar derden

1. Partijen ondernemen geen activiteiten waarmee zij elkaar in diskrediet kunnen brengen dan wel waarmee zij de wederzijdse belangen kunnen schaden. Naar derden laten partijen zich niet negatief over elkaar uit. 


2. Indien partijen het vertrek wensen te communiceren, dan zullen zij zich daarbij niet negatief over de andere partij uitalten en zich ertoe beperken dat partijen in goed overleg besloten hebben het dienstverband te beëindigen. Meer informatie wordt, behoudens voorafgaande toestemming van de andere partij, niet aan derden verstrekt.


3. Voor zover De Groot in enig profiel op social media, zoals LinkedIn, Facebook of Twitter, heeft vermeld dat hij werkzaam is bij Finito, zal hij uiterlijk op de beëindigingsdatum deze vermelding verwijderen, dan wel de beëindigingsdatum vermelden.


4. Partijen betrachten geheimhouding over de inhoud van deze overeenkomst en de omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot het sluiten van deze overeenkomst. Hiervan is uitgezonderd:

- Informatie die op grond van een wettelijke verplichting moet worden verschaft;

- Verschaffing door De Groot van deze Overeenkomst aan UWV in het kader van een uitkeringsaanvraag;

- Benodigde informatie verschaft aan juridisch, fiscaal, of financieel adviseurs, die op hun beurt geheimhouding zullen betrachten;

- Informatie verstrekt binnen de reikwijdte van artikel 11 lid 2 van deze vaststellingsovereenkomst. 

 

5. De Groot betracht geheimhouding over vertrouwelijke informatie betreffende werkgever die hem in verband met de arbeidsovereenkomst bekend is geworden voor zover hij redelijkerwijze begrijpt of behoort te begrijpen dat werkgever gebaat is bij geheimhouding. Voor zover tussen partijen een geheimhoudingsbeding is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst, blijft dat onverkort van kracht.


Artikel 12 – getuigschrift

De Groot ontvangt van Finito een positief luidend getuigschrift waarin aangegeven wordt dat hij zich positief en vakbekwaam voor de organisatie heeft ingezet. Mevrouw A. van den Ende is bereid als positieve referentie op te treden en zal in voorkomend geval in lijn met het getuigschrift verklaren.


Artikel 13 – concurrentie-, relatie- en nevenwerkzaamhedenbeding

De Groot wordt ontheven uit het concurrentiebeding van artikel 9.1 arbeidsovereenkomst, het relatiebeding van artikel 9.2 arbeidsovereenkomst en het nevenwerkzaamhedenbeding van artikel 9.3 arbeidsovereenkomst. Het non-wervingsbeding van artikel 9.4 en het geheimhoudingsbeding van artikel 9.5 arbeidsovereenkomst blijven onverminderd van kracht.


Artikel 14 – bedenktermijn

Finito wijst De Groot op de wettelijke bedenktermijn die hem het recht geeft om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen, binnen veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, door een schriftelijke, aan de werkgever gerichte, verklaring te ontbinden. Hierdoor heeft De Groot de mogelijkheid om binnen die termijn zijn beslissing om met deze overeenkomst in te stemmen te herroepen. Wanneer De Groot van dit recht gebruik wil maken, dan kan dit door tijdig een e-mail van deze strekking te sturen aan mevrouw A. van den Ende.


Artikel 15 – ontbinding

Partijen doen, met uitzondering van ontbinding door werknemer gedurende de bedenktermijn op grond van artikel 14 van deze overeenkomst, voor zover zulks rechtens geoorloofd is over en weer afstand van het recht deze vaststellingsovereenkomst gerechtelijk of buitengerechtelijk te vernietigen of ontbinden.


Artikel 16 – kwijting

Partijen verlenen elkaar, met uitzondering van de verplichtingen die in deze overeenkomst zijn genoemd, finale kwijting en bevestigen daarmee dat na vervulling van de in deze overeenkomst genoemde verplichtingen geen verdere aanspraken voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst, de beëindiging daarvan of anderszins bestaan.


Aldus overeengekomen op 14 november 2020, opgemaakt in tweevoud en ondertekend:


Finito B.V., werkgever

Voor deze: mevrouw A. van den Ende (directeur)

Datum: ………………

Plaats: ………………


De heer J.P. de Groot, werknemer

Datum: ………………

Plaats: ………………


Download deze voorbeeldovereenkomst

Of lees hier onze handleiding vaststellingsovereenkomst opstellen: in 14 stappen naar een vaststellingsovereenkomst op maat.

Wil je ook door ons geholpen worden?

Neem geen risico's als jouw baan op het spel staat: Teken geen vaststellingsovereenkomst zonder advies van een expert. Wij helpen je graag...

arrow_drop_up arrow_drop_down