Reorganisatie

Wat is een reorganisatie?

Als we spreken over een reorganisatie, dan doelen we op wijzigingen in de organisatie met mogelijke personele gevolgen. Er kan sprake zijn van krimp, maar ook van herindeling of herstructurering. De gevolgen voor de werknemers kunnen divers zijn. Er kan onder meer gedacht worden aan de volgende mogelijkheden:

 • Verval van de arbeidsplaats met ontslag als gevolg;
 • Herplaatsing, of wijziging van de functie of functie-inhoud;
 • Wijziging van bepaalde arbeidsvoorwaarden;
 • Begeleiding naar werk elders (outplacement).

Oorzaken voor een reorganisatie:

Een onderneming moet zich telkens aanpassen aan de veranderingen in de markt waarbinnen zij actief is. Daardoor kan het soms nodig zijn om te reorganiseren. Onderliggende oorzaken kunnen gelegen zijn in:

 • Slechte bedrijfsresultaten;
 • Slechte bedrijfsprognoses die ingreep noodzakelijk maken;
 • Versterking van de concurrentiepositie door herstructurering;
 • Nieuwe technieken waardoor bepaald mensenwerk vervalt of minder arbeidsintensief wordt;
 • Nieuwe of veranderde wet- en regelgeving die de positie van de organisatie raakt;
 • Verhuizing van het bedrijf of een vestiging;
 • Uitbreiding van de organisatie als gevolg van fusie of bedrijfsovername.

Ontslag wegens reorganisatie:

Wanneer de reorganisatie als gevolg heeft dat de arbeidsplaats van een werknemer vervalt, wordt deze boventallig. Mogelijk valt de werknemer onder een sociaal plan, dat met vakbonden en/of Ondernemingsraad is gesloten. Daarin wordt de handelswijze bij boventalligheid vastgelegd en worden de gevolgen voor de werknemer geregeld.

De werkgever behoort zich in te spannen om alternatieven en herplaatsing te onderzoeken. Als dat niet mogelijk blijkt, kan uiteindelijk mogelijk ontslag wegens bedrijfseconomische redenen volgen. Dit kan ofwel met wederzijds goedvinden, met een vaststellingsovereenkomst, geregeld worden, ofwel via een ontslagprocedure bij UWV. Als een sociaal plan van kracht is, zijn de voorwaarden voor het ontslag daarin doorgaans uitgewerkt.

Heb je met reorganisatie te maken? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend eerste adviesgesprek. We helpen je graag.

Terug naar de kennisbank