Wat als al bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst een andere baan is gevonden?
13 oktober 2017 

Wat als al bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst een andere baan is gevonden?

De meeste werknemers zijn tot het moment dat een vaststellingsovereenkomst aanvaard wordt nog helemaal niet met het vinden van een andere baan bezig. Het komt echter ook voor dat al tijdens onderhandelingen, nog voor het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst een andere baan is aanvaard of dat daar concreet zich op bestaat. 

Mededeling door werknemer

Onder omstandigheden kan de werknemer een mededelingsplicht aan werkgever hebben wanneer hij al ander werk heeft aanvaard tijdens de onderhandelingen. Dat geldt zeker wanneer de andere baan reeds aanvangt, maar kan ook het geval zijn wanneer het nieuwe werk pas na de beoogde beëindigingsdatum begint. Het gaat erom of de werknemer behoort te begrijpen dat deze informatie belangrijk is voor werkgever voor de aan te bieden voorwaarden in de vaststellingsovereenkomst. Als de werkgever er duidelijk vanuit gaat blijkens de correspondentie dat de werknemer inkomsten gaat derven en haar voorstel daaraan aanpast, dan kan bijvoorbeeld verzwijging van een reeds aanvaarde hoger betaalde vaste nieuwe baan een probleem opleveren. De bewijslast voor het moment van concreet zicht daarop ligt overigens bij de werkgever die meent gedwaald te hebben of benadeeld te zijn.

Bepaling in de vaststellingsovereenkomst

De werkgever die het belangrijk vindt om de voorwaarden van de vaststellingsovereenkomst mede te laten bepalen door de vraag of werknemer al dan niet reeds een andere baan heeft gevonden, doet er goed aan dit in de vaststellingsovereenkomst uit te werken. Dan hoeft niet op de spontane mededelingsplicht van de werknemer vertrouwd te worden en draagt werkgever geen moeilijke bewijslast. Werknemers weten meestal dat de onderhandelingspositie verzwakt wordt door de melding dat er concreet zicht op een andere baan is. Daarom zwijgen zij bij onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst hier nogal eens over.

voorbeeld tekst

Werknemer verklaart dat hij ten tijde van het aangaan van deze vaststellingsovereenkomst geen andere baan heeft aanvaard en geen concreet zicht op ander werk heeft.

Soms wordt hier ook nog aan toegevoegd dat de vergoeding vervalt als deze verklaring onjuist blijkt te zijn. Ook hiervoor geldt dan dat de bewijslast voor het moment van het ontstaan van het concrete zicht op de andere baan bij werkgever ligt.

Concreet zicht na ondertekening

Wanneer er pas concreet zicht op een andere baan ontstaat nadat de vaststellingsovereenkomst is getekend, dan is dit niet meer van invloed. Indien dit andere werk aanvangt voor de einddatum die in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen, dan is wel van belang wat daarover bepaald is. Dit kan niet altijd zonder meer, ook niet bij vrijstelling, bijvoorbeeld wegens een nevenwerkzaamhedenbeding. Daarom wordt vaak een bepaling verwerkt in de vaststellingsovereenkomst voor een dergelijke situatie.

voorbeeld tekst

Indien werknemer na ondertekening van deze vaststellingsovereenkomst ingaande voor de beëindigingsdatum werk elders aanvangt, stelt hij werkgever hiervan op de hoogte. De beëindigingsdatum wordt alsdan vervroegd naar deze datum van aanvang van de andere werkzaamheden. Er geldt geen opzegtermijn. De overige voorwaarden van deze vaststellingsovereenkomst blijven alsdan gelijk.

Indien een vrijstelling van werk afgesproken was, dan wordt in een dergelijke bepaling vaak toegevoegd dat het loon over de periode van vervroeging tegen een bepaald percentage afgekocht wordt. Dat wordt dan toegevoegd aan de vergoeding.

Wanneer is sprake van concreet zicht op een andere baan

Er kan discussie ontstaan over wat valt onder de definitie ‘concreet zicht op ander werk’. Hoewel de scheidslijn niet altijd precies te zetten is, kan met de volgende uitgangspunten rekening gehouden worden:

  • Oriënteren op de arbeidsmarkt is geen concreet zicht op een andere baan
  • Het indienen van een sollicitatie is geen concreet zicht op ander werk
  • Na het voeren van een eerste gesprek is er meestal ook nog geen concreet zicht, behalve als men direct aangeeft de sollicitant aan te willen nemen, of een voorstel te doen
  • Wanneer men in een verdere fase van sollicitatie is, waarin duidelijk is dat partijen met elkaar verder willen, kan er wel sprake zijn van concreet zicht op een andere baan
  • Hetzelfde geldt wanneer een aanbod tot een contract is gedaan, dat acceptabel lijkt of zelfs al getekend is

Heb je vragen? Neem vrijblijvend contact op. We helpen je graag.

Over de schrijver
In zijn dagelijkse praktijk als juridisch adviseur en onderhandelaar helpt Roland werknemers die met een vaststellingsovereenkomst te maken hebben. Ook schrijft hij regelmatig vakartikelen en blogs over het ontslagrecht voor diverse vakwebsites. Wil je Roland vrijblijvend een vraag voorleggen? Of wil je dat hij je juridisch ondersteunt? Bel hem op 06 2820 1414 of stuur een e-mail naar [email protected]