Boventallig

Wat is boventalligheid?

Een werknemer wiens arbeidsplaats vervallen is, of komt te vervallen in het kader van een reorganisatie, kan boventallig zijn. In feite wordt hiermee bedoeld dat er geen plaats meer is of zal zijn voor de werknemer in zijn huidige rol. Er kan dan mogelijk een sociaal plan dat met vakbonden of de Ondernemingsraad is afgesproken van kracht zijn. Dat is met name bij grote reorganisaties en grotere ondernemingen het geval. Daarin kunnen uiteenlopende definities opgenomen zijn van wanneer een werknemer precies boventallig is. Soms wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende fases en kan in een vroeg stadium van 'preventief boventallig' of 'potentieel boventallig' gesproken worden.

Wat is het gevolg van boventalligheid?

Als er een sociaal plan van kracht is, vindt deze gewoonlijk toepassing wanneer een werknemer boventallig raakt. Er kan dan aanspraak gemaakt worden op de daarin vervatte regelingen en faciliteiten.


De werkgever zal zich inspannen om een boventallige medewerker naar een nieuwe passende rol te proberen te begeleiden. Dat kan zowel intern als extern het geval zijn. Soms is er een mobiliteitsbureau ingesteld dat hierbij de nodige ondersteuning biedt. Het kan ook voorkomen dat werkgever budget voor outplacement ter beschikking stelt aan boventallige medewerkers.

Ontslag na boventalligheid:

Wanneer het onverhoopt niet lukt om de boventallige werknemer van werk naar werk te begeleiden, zal de werkgever doorgaans op den duur tot ontslag willen komen. Belangrijk hiervoor is dat aan de voorwaarden voor bedrijfseconomisch ontslag voldaan is. Wanneer een sociaal plan van kracht is, zijn de handelswijze en de voorwaarden voor ontslag na boventalligheid daarin vaak uitgewerkt. Deze worden in de praktijk vervolgens vaak verwerkt in een (concept) vaststellingsovereenkomst. Daarmee stelt de werkgever dan voor het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen. Het alternatief is om een ontslagprocedure bij UWV te doorlopen.

Ben je boventallig en wil je de juridische mogelijkheden in jouw situatie vrijblijvend bespreken? Neem contact op. Wij helpen je graag.

Terug naar de kennisbank