Einde van rechtswege

Als de arbeidsovereenkomst van rechtswege ten einde komt, dan wil dat zeggen dat dit automatisch gebeurt, zonder dat hiervoor een (rechts)handeling nodig is. De basis voor een einde van rechtswege ligt in de arbeidsovereenkomst en wet. 

Er is geen toestemming van UWV of kantonrechter nodig voor een einde van rechtswege. Ook is geen sprake van opzegging en hoeft er dus geen ontslagbrief verstuurd te worden. Wel moet tijdig aan de aanzegverplichting bij het niet verlengen van een tijdelijk contract voldaan worden.

In de volgende situaties doet zich een einde van rechtswege voor:

Einde van van rechtswege van een tijdelijke arbeidsovereenkomst

Wanneer de overeengekomen duur van een tijdelijk dienstverband is verstreken en er is geen verlenging meer afgesproken en de werknemer werkt ook feitelijk niet meer door, eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege. De duur wordt in een tijdelijke arbeidsovereenkomst benoemd. Dit kan zowel een bepaalde termijn zijn, zoals zes maanden, maar het kan ook een periode van een project of vervanging zijn. In dat laatste geval is belangrijk dat voldoende duidelijk omschreven wordt waar het precies op ziet, zodat hier geen twijfel of discussie over kan ontstaan.

De wet stelt een maximum aan het aantal tijdelijke contracten, de zogenaamde ketenregeling. Het gaat om maximaal drie contracten met een opgetelde maximale duur van drie jaren, voor zover deze niet onderbroken zijn met meer dan zes maanden. In een cao kan hier eventueel van afgeweken worden. Wanneer deze maximale keten overschreden wordt, geldt op grond van de wet een vast dienstverband. Er is dus enkel een einde van rechtswege van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, wanneer hierbij binnen de keten is gebleven.

De werkgever moet minstens een maand voor het einde van rechtswege van een tijdelijk dienstverband schriftelijk aan de werknemer laten weten of er een verlenging aangeboden wordt en zo ja onder welke voorwaarden. Indien hier niet aan voldaan wordt, dan kan de werknemer schadevergoeding eisen.

Einde van rechtswege bij overlijden

Wanneer de werknemer overlijdt, dan is volgt eveneens beëindiging van de arbeidsovereenkomst van rechtswege. In beginsel is dan de wettelijke overlijdensuitkering van één maandloon verschuldigd aan de echtgenoot, geregistreerd partner of kinderen. De wet regelt dit in artikel 7:674 BW.

Einde van rechtswege bij pensioen

In sommige arbeidsovereenkomsten en cao's is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op de AOW-leeftijd of pensioengerechtigde leeftijd. Dat is in beginsel geoorloofd. Er is dan geen opzegging meer nodig. Wanneer een dergelijke regeling niet overeengekomen is, dan kan werkgever beëindigen door opzegging wegens pensionering.

Als de werknemer na de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd nog door wil werken, dan is dat mogelijk als de werkgever hier ook mee instemt. Er kan dan in overleg afgesproken worden dat (toch) geen einde van Denk er wel aan dat bepaalde voorwaarden en regels, zoals bij ziekte, daarna anders liggen.

Einde van rechtswege bij ontbindende voorwaarde

Onder omstandigheden is het mogelijk om een ontbindende voorwaarde op te nemen in een arbeidsovereenkomst. Gevolg daarvan is dat een einde van rechtswege plaatsheeft als die voorwaarde ingaat. Een opgenomen ontbindende voorwaarde is zeker niet altijd geoorloofd en geldig. Laat dit door een jurist controleren als je hierdoor getroffen wordt. Er moet in ieder geval aan de volgende vereisten voldaan zijn:

  • Het is objectief vast te stellen of en wanneer de voorwaarde zich vervult;
  • Op het moment van het sluiten van de arbeidsovereenkomst moet onzeker zijn of de voorwaarde zich voor zal doen; en
  • De voorwaarde is niet in strijd met het wettelijke ontslagrecht.

    Terug naar de kennisbank