Ontslagbrief

Onverwijlde mededeling van de ontslagreden in de ontslagbrief

De werkgever is verplicht de reden van ontslag op staande voet onverwijld mede te delen. Dit gebeurt in de praktijk gewoonlijk met een ontslagbrief. Soms wordt ook mondeling ontslag op staande voet verleend en worden het ontslag en de reden daarvoor vervolgens in de ontslagbrief bevestigd. Wanneer de ontslagbrief de werknemer binnen twee dagen na het mondelinge ontslag bereikt, zal wel sprake zijn van een onverwijlde mededeling.

Als werkgever echter nalaat een ontslagbrief te sturen en enkel mondeling ontslag verleent, dan kan hij een probleem hebben om te bewijzen dat hij voldaan heeft aan deze wettelijke voorwaarde van onverwijlde mededeling van de ontslagreden. Hetzelfde geldt wanneer de ontslagbrief pas een week later volgt.

Artikel 7:677 lid 1 BW benoemt dit vereiste als volgt:

Ieder der partijen is bevoegd de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen om een dringende reden, onder onverwijlde mededeling van die reden aan de wederpartij.

Inhoud van de mededeling in de ontslagbrief

In de jurisprudentie van de Hoge Raad is nader uitgewerkt aan welke vereisten de mededeling van de ontslagreden inhoudelijk moet voldoen. Hoewel er geen vormvereiste geldt, worden er stevige vereisten gesteld aan de mededeling van de reden, oftewel in de praktijk de ontslagbrief. Dit richt zich vooral op de 'duidelijkheid' van de reden.

Jurisprudentie van de Hoge Raad van 23 april 1993 (JAR 1993/121):

Vereist is dat uit de mededeling voor de wederpartij aanstonds duidelijk is welke, door de ander als dringend aangemerkte, reden door deze aan de beëindiging van de dienstbetrekking ten grondslag wordt gelegd. Althans, dat daaromtrent bij de wederpartij, gelet op de omstandigheden van het geval, in redelijkheid geen enkele twijfel kan bestaan.

Als gevolg hiervan kan een ontslag op staande voet waarin een algemene, niet concreet omschreven reden genoemd wordt geen standhouden. Er is dan niet aan het vereiste van behoorlijke mededeling voldaan.

Voorbeeld onvoldoende mededeling:

Wij zeggen hiermee de arbeidsovereenkomst per direct op en verlenen u zodoende ontslag op staande voet omdat u zich schuldig heeft gemaakt aan fraude en onbehoorlijk gedrag.

Meerdere feiten

Bij meerdere feiten en omstandigheden die het ontslag kunnen rechtvaardigen, wordt vaak in de ontslagbrief gekozen voor de verwoording dat deze 'zowel in onderlinge samenhang bezien, als ook ieder voor zich' een dringende reden vormen. Als dat nagelaten wordt en er wordt enkel aangegeven dat op grond van (al) die feiten ontslag op staande voet verleend wordt, dan kan dit tot gevolg hebben dat ook het geheel bewezen moet kunnen worden.

Voorbeeld ontslagbrief bij ontslag op staande voet

Aan de heer A. Janssen
strikt vertrouwelijk
Voorbeeldstraat 10
1000 AB Amsterdam

Persoonlijk overhandigd en per aangetekende post


Geachte heer Janssen, beste Alfred,

Hiermee bevestigen wij, in navolging op ons gesprek van vandaag, dat wij de arbeidsovereenkomst met u per direct opzeggen. Wij verlenen u zodoende ontslag op staande voet. Hieraan ligt het volgende ten grondslag.

U heeft stelselmatig, althans op 12, 15, 17, 18, 19 en 20 januari jl., geen prospectbezoeken afgelegd, terwijl u in ons systeem, ten onrechte, heeft geregistreerd dat u toen wel prospectbezoeken heeft afgelegd. Zoals u weet moeten wij kunnen vertrouwen op uw verklaringen in dit systeem, omdat onze bedrijfsvoering en beleidsbeslissingen hiervan mede afhankelijk zijn.

Voorts heeft u een valse, althans onjuiste kilometerregistratie opgesteld waarin die vermeende, niet afgelegde bezoeken in verwerkt zijn. Meer in het bijzonder geeft u hierin aan dat u op betreffende data naar die prospects gereden bent, terwijl dit in feite niet het geval was.

U bevestigde deze handelswijze in ons gesprek van 21 januari jl. en verklaarde op betreffende data thuis achter uw laptop geweest te zijn en betuigde spijt. Als reden hiervoor gaf u aan dat u een onderneming voor uzelf wilt beginnen en dat u druk doende was met opstartactiviteiten daarvoor.

Met voornoemde handelswijze heeft u het vertrouwen dat wij in u als buitendienstmedewerker moeten kunnen stellen ernstig en onherstelbaar beschadigd. Voorstaande feiten vormen zowel in onderlinge samenhang bezien als ook ieder voor zich voor ons een dringende reden voor ontslag.

De bedrijfseigendommen heeft u na afloop van het gesprek van vandaag bij ondergetekende ingeleverd. Wij zullen uw salaris tot heden uitbetalen en een reguliere eindafrekening verschaffen. Wij behouden ons evenwel nadrukkelijk alle rechten voor om gefixeerde schadevergoeding op basis van artikel 7:677 lid 2 en 3 sub a BW van te vorderen of te verrekenen, aangezien u door schuld of opzet een dringende reden voor gegeven heeft.

Met vriendelijke groet,


De heer De Vries

X B.V.


Wil je hulp na ontslag op staande voet  of een vraag stellen? Neem contact op en wij helpen je graag. Het eerste advies is altijd gratis en vrijblijvend.