Wat gebeurt er met aandelen of opties als beëindigd wordt met een vaststellingsovereenkomst?
22 januari 2020 

Wat gebeurt er met aandelen of opties als beëindigd wordt met een vaststellingsovereenkomst?

Sommige werknemers hebben als onderdeel van hun arbeidsvoorwaarden aandelen of opties van de werkgever verkregen. Dit komt vooral bij managementposities regelmatig voor. Hoe wordt hiermee omgegaan als de werkgever tot ontslag wil komen en een beëindiging met wederzijds goedvinden nastreeft?

Aandelenregeling bij de arbeidsovereenkomst

Gebruikelijk is wanneer werknemers (certificaten van) aandelen of opties op aandelen verkrijgen, dan wel op andere basis sprake is van een werknemersparticipatie, dat dit vastgelegd wordt in een contract. Er zijn verschillende type contracten mogelijk. In deze contracten is vaak ook opgenomen hoe gehandeld moet worden bij een (voortijdig) vertrek van de werknemer. Daarbij kan ook onderscheid gemaakt zijn tussen een ‘good leaver’ en een ‘bad leaver’. Wanneer een vaststellingsovereenkomst gesloten wordt, is meestal sprake van een ‘good leaver’. 

Belang van de werknemer

Wanneer de werkgever zich ‘ingedekt’ heeft in de aandeelhoudersovereenkomst, c.q. het addendum bij de arbeidsovereenkomst waarin de werknemersparticipatie is geregeld, en een (voortijdige) beëindiging van de arbeidsovereenkomst negatieve gevolgen voor de werknemer met zich meebrengt ten aanzien van de verkregen aandelen of opties, kan dit gevolgen hebben voor de opstelling van de werknemer in onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst. De werknemer is immers niet verplicht daaraan mee te werken en zal dat in de regel niet doen wanneer de gevolgen te ongunstig zijn. Als een gedwongen ontslag via een procedure niet voor de hand ligt en de werkgever de beëindiging graag met een vaststellingsovereenkomst wil regelen, kunnen de gevolgen voor de aandelen of opties een onderhandelingspunt vormen. Ofwel daarover kan een afwijkende afspraak gemaakt worden, ofwel de negatieve gevolgen conform de aandeelhoudersovereenkomst kunnen worden verdisconteerd in andere condities, zoals de hoogte van de ontslagvergoeding.

Bepaling in de vaststellingsovereenkomst

Belangrijk is om een goede en vooral duidelijke bepaling ter zake de aandelen of opties op te nemen in de vaststellingsovereenkomst waarmee de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. Vaak hanteren werkgevers die met werknemersparticipaties te maken hebben hier standaard teksten voor op. Deze dienen voldoende duidelijk te zijn ten aanzien van de concrete gevolgen voor de werknemer in kwestie. Open eindjes en de mogelijkheid tot onenigheid en discussie achteraf dienen daarbij zoveel mogelijk vermeden te worden.

Heb je vragen of wil je advies over een vaststellingsovereenkomst? Neem vrijblijvend contact op. We helpen je graag.

Over de schrijver
In zijn dagelijkse praktijk als juridisch adviseur en onderhandelaar helpt Roland werknemers die met een vaststellingsovereenkomst te maken hebben. Ook schrijft hij regelmatig vakartikelen en blogs over het ontslagrecht voor diverse vakwebsites. Wil je Roland vrijblijvend een vraag voorleggen? Of wil je dat hij je juridisch ondersteunt? Bel hem op 06 2820 1414 of stuur een e-mail naar [email protected]